Kiwa Register

De overheid heeft regels opgesteld om veilig vervoer per taxi te bevorderen. Kiwa Register verstrekt taxivergunningen en boordcomputerkaarten. Arbeidsomstandigheden van chauffeurs kunnen zo worden verbeterd en oneerlijke concurrentie worden bestreden.

Vergunning voor taxivervoer
Een taxiondernemer moet in het bezit zijn van een vergunning voor taxivervoer, het bewijs van toelating tot het beroep van taxivervoerder binnen Nederland.

Om beroepsmatig taxivervoer te mogen verrichten, heeft u een vergunning voor taxivervoer nodig. Deze vergunning is alleen geldig wanneer de gegevens op de vergunning overeenstemmen met de feitelijke situatie. Daarom bent u verplicht om wijzigingen die betrekking hebben op de afgegeven vergunning aan ons door te geven.

Voorwaarden
Om een vergunning voor taxivervoer aan te vragen, hebben wij het onderstaande van u nodig:

Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze mag niet ouder zijn dan twee maanden bij ontvangst van Kiwa Register.
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van alle eigenaren/vennoten/bestuurders/gevolmachtigden. Deze mag niet ouder zijn dan twee maanden bij ontvangst van Kiwa Register.
U moet als vervoerder worden aangemerkt. Voor de uitleg van het begrip vervoerder verwijzen wij naar de toelichting op het aanvraagformulier.
Indien u vergunningbewijzen aanvraagt: lijst met kentekens.
De vergunning wordt voor onbepaalde tijd afgegeven. Om de vijf jaar wordt door middel van een periodieke toets gecontroleerd of er nog steeds aan de voorwaarden voor een vergunning voor taxivervoer wordt voldaan. Hiertoe dient u het formulier ‘periodieke toets vergunning taxivervoer’ rechts op deze pagina in te vullen. Op het moment dat uw vergunning in aanmerking komt voor de periodieke toets, wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd. U bent echter zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de periodieke toets.

Aanvraag
Gebruik de formulieren rechts op deze pagina om een vergunning voor taxivervoer aan te vragen of om een wijziging in te dienen. Op ieder aanvraagformulier staat aangegeven welke documenten u met de aanvraag moet meesturen. Daarnaast kunt u de documenten ‘benodigde bijlagen bij aanvraag vergunning voor taxivervoer’ en ‘benodigde bijlagen periodieke toets of wijziging vergunning taxivervoer’ raadplegen.

Voor de behandeling van de aanvraag is een vergoeding verschuldigd. Na ontvangst van uw aanvraag wordt aan u een factuur toegezonden. De betaling moet binnen vier weken na dagtekening worden voldaan. Indien blijkt dat niet alle relevante gegevens door u zijn overlegd, wordt u eenmalig in de gelegenheid gesteld uw aanvraag aan te vullen.

U ontvangt binnen twaalf weken nadat uw aanvraag compleet en betaald is, de beslissing op uw aanvraag. Indien uw aanvraag door u wordt ingetrokken nadat deze in behandeling is genomen, dan wel door Kiwa Register wordt afgewezen, vindt er geen restitutie van de leges plaats. Zodra u in het bezit bent van een vergunning voor taxivervoer, dient u een ondernemerskaart voor de boordcomputer aan te vragen.

Wet- en regelgeving
Wet personenvervoer 2000
Besluit personenvervoer 2000
Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000
Regeling vakbekwaamheid beroepspersonenvervoer
(Bron: https://www.kiwaregister.nl/taxi/vergunning-voor-taxivervoer/)