Boordcomputer taxi

Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi

Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen artikel 22, eerste en derde lid, 23, derde lid, en 24 van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen 1
Artikel 1 8
In deze regeling wordt verstaan onder:

activering: handeling waarmee de boordcomputer in geactiveerde toestand wordt gebracht;

authenticiteit: eigenschap dat informatie afkomstig is van een persoon of inrichting, waarvan de identiteit kan worden geverifieerd;

auto: auto waarmee taxivervoer wordt verricht;

bedrijfsvergrendeling: vergrendeling waarmee de in de boordcomputer opgeslagen gegevens herleidbaar zijn naar de vervoerder waarvoor deze opgeslagen zijn;

beproeving: test, of serie tests, die door de boordcomputer kan worden uitgevoerd om fouten te ontdekken en die automatisch of door de gebruiker van de boordcomputer kan worden geïnitieerd;

beschikbaarheid: mate waarin de boordcomputer of componenten van de boordcomputer zonder belemmering toegankelijk zijn voor geautoriseerde gebruikers;

bestuurder: bestuurder die taxivervoer verricht;

beveiligingsgegevens: specifieke gegevens ter ondersteuning van de beveiligingsfuncties;

bewegingsgegevens: gegevens betreffende snelheid en afgelegde afstand van de auto die door de bewegingsopnemer of de positiebepalingssensor aan de boordcomputer worden aangeleverd;

bewegingsopnemer: instrument, of een deel ervan, gekoppeld aan de boordcomputer dat een signaal in de vorm van een impuls afgeeft over de beweging van de auto op basis waarvan de boordcomputer de afgelegde afstand van de auto kan bepalen;

boordcomputer: apparaat ten behoeve van de registratie van de gegevens, bedoeld in artikel 79, derde, vierde en vijfde lid, van het Besluit personenvervoer 2000;

boordcomputereenheid: boordcomputer zonder systeemkaart;

boordcomputerkaart: een geheugenkaart als bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van het Besluit personenvervoer 2000;

CEN: door het Comité Européen de Normalisation uitgegeven norm;

chauffeurskaart: kaart als bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van het Besluit personenvervoer 2000;

constante van de boordcomputer: getal dat de waarde aangeeft van het ingangssignaal van de bewegingsopnemer dat nodig is ter aanwijzing en registratie van een afgelegde afstand van één kilometer, uitgedrukt in impulsen per kilometer;

coördinaten: een aanduiding om de positie van de auto op de aarde vast te leggen ten opzichte van het World Geodetic System 1984 coördinatenstelsel;

deactivering: handeling waarmee de boordcomputer in niet-geactiveerde toe stand wordt gebracht;

eerste systeemkaart: voor een boordcomputer met een bepaald typegoedkeuringsnummer aan diens fabrikant afgegeven processorkaart waarvan de functie voor het genereren van elektronische handtekeningen nog niet actief is;

elektronische handtekening: een elektronische handtekening die voldoet aan de bij of krachtens verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG (PbEU 2014, L 257) gestelde eisen aan een gekwalificeerde elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, onderdeel 12, van die verordening;

ETSI: door de European Telecommunications Standards Institute uitgegeven norm;

fabrikant: persoon of instantie die verantwoordelijk is voor alle aspecten van de goedkeuringsprocedure, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

FIPS PUB: een Federal Information Processing Standards Publication;

geaccrediteerde Common Criteria testinstelling: een testinstelling die beschikt over een accreditatie op grond van de Common Criteria for Information Technology Evaluation delen 1, 2 en 3, versie 3.1, in combinatie met de Common Methodology for Information Technology Evaluation versie 3.1.;

gebruikersgegevens: door de boordcomputer geregistreerde en opgeslagen gegevens, anders dan beveiligingsgegevens en systeemgegevens;

geheugen: niet-volatiel elektronisch geheugenmedium dat in de boordcomputer is ingebouwd;

HDOP-waarde: Horizontal Dilution Of Precision waarde;

IETF: door de Internet Engineering Taskforce uitgegeven norm;

inspectiekaart: aan de met het toezicht op de naleving belaste persoon afgegeven boordcomputerkaart die de desbetreffende persoon identificeert en waarmee de controlemodus van de boordcomputer kan worden geactiveerd;

ISO: door de International Organisation for Standardisation uitgegeven norm;

ISO-IEC: door de International Organisation for Standardisation en de International Electrotechnical Commission uitgegeven norm;

kaartsessie: periode tussen het ingeven van de boordcomputerkaart en het wegschrijven van de afsluitende gegevens op de boordcomputerkaart door de boordcomputer;

keuringskaart: kaart als bedoeld in artikel 1, onderdeel j, van het Besluit personenvervoer 2000;

kilometerstand: de door de boordcomputer getotaliseerde afgelegde afstand met de auto, zowel bij vooruitrijden als bij achteruitrijden, overeenkomend met de totale door de auto afgelegde afstand;

minister: minister van Verkeer en Waterstaat;

NEN: door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm;

NEN-EN: door de European Committee for Electrotechnical Standardisation uitgegeven norm die door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut is aanvaard als Nederlandse norm;

NEN-ISO: door de International Organisation for Standardisation uitgegeven norm die door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut is aanvaard als Nederlandse norm;

ondernemerskaart: door de minister aan een vervoerder afgegeven boordcomputerkaart die de desbetreffende vervoerder identificeert en waarmee de bedrijfsmodus van de boordcomputer kan worden geactiveerd;

ongeldige boordcomputerkaart: ingetrokken boordcomputerkaart, defecte boordcomputerkaart, of een boordcomputerkaart waarvan de geldigheidsduur nog niet is begonnen of reeds is verstreken;

overbrengen: kopiëren van de gegevens, of een gedeelte daarvan, en het kopiëren van de bijbehorende elektronische handtekening die in het geheugen van de boordcomputer of op de chauffeurskaart zijn opgeslagen;

plaatselijke tijd: UTC gecorrigeerd met een in te geven aantal uren voor de tijdzone en een automatische correctie voor de zomertijd;

positiebepalingssensor: instrument, of een deel ervan, gekoppeld aan de boordcomputer dat een signaal afgeeft aan de boordcomputer over de locatie van de auto op basis van verkregen informatie van een satelliet positiebepalingsysteem;

programmatuur: de combinatie van uitvoerbare code van de boordcomputer en bijbehorende programmatuurgegevens;

programmatuurgegevens: vaste attributen van programmatuur of een programmatuurrevisie;

programmatuurrevisie: nieuwere versie van programmatuur;

programmatuurversienummer: vast attribuut van programmatuur of programmatuurrevisie, zijnde een nummer waarmee de versie van programmatuur respectievelijk de programmatuurrevisie uniek geïdentificeerd kan worden;

registreren: in het geheugen van de boordcomputer vastleggen van gegevens en gebeurtenissen;

richtlijn 2007/46/EG: richtlijn nr. 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (PbEU L 263);

ritadministratie: gegevens, bedoeld in artikel 79, derde en vierde lid, van het Besluit personenvervoer 2000;

sensor: eenheid die onderdeel uitmaakt van de boordcomputer of rechtstreeks gekoppeld is aan de boordcomputer en die informatie automatisch aanlevert aan de boordcomputer;

systeemgegevens: specifieke gegevens ter ondersteuning of noodzakelijk voor het functioneren van de boordcomputer of voor identificatie en instellingen van de boordcomputerfuncties;

systeemkaart: door de minister afgegeven geheugenkaart met chip die de boordcomputer in staat stelt een elektronische handtekening te plaatsen;

UTC: Universal Time Coordinated;

verplaatsingsopnemer: instrument, onderdeel uitmakende van de boordcomputer dat de boordcomputer in staat stelt autonoom een verplaatsing van de auto waar te nemen;

vervangende systeemkaart: door de minister voor de vervanging van de systeemkaart van een specifieke boordcomputer aan de fabrikant of werkplaats afgegeven nieuwe processorkaart waarvan de functie voor het genereren van elektronische handtekeningen nog niet actief is;

vervoerder: vervoerder als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Wet personenvervoer 2000 en werkgever als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a, van de Arbeidstijdenwet, die taxivervoer verricht.

werkplaats: werkplaats als bedoeld in artikel 1 van de Regeling erkenning werk plaatsen boordcomputer taxi.
(Bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0027945/2017-03-10)